Diagnoza kapitału społecznego

Elżbieta Inglot-Brzęk
WSIiZ Working Papers
No 20.
Celem diagnozy jest opis tych cech, które zgodnie z założeniami teoretycznymi tworzą kapitał społeczny. Przyjęto, że pomimo różnych sposobów definiowania tego pojęcia wśród charakterystycznych dla niego elementów składowych wyróżnić należy trzy cechy konstytutywne, tj. więzi (sieci powiązań), normy społeczne oraz zaufanie. Podstawę przyjętego modelu analizy stanowią definicja i teoria kapitału społecznego opracowane przez R. Putnama oraz model wymiarów kapitału społecznego von Oorschota, Artsa, Gellisena. W diagnozie wykorzystane zostały dwa główne źródła danych: zintegrowane bazy danych z badań panelowych Diagnoza Społeczna oraz dane z BDL publikowanych przez GUS. Rozdział pierwszy poświęcony został kwestiom związanym z przyjętym modelem analizy oraz problemom z operacjonalizacją terminu kapitał społeczny. Kolejne trzy rozdziały zawierają w sobie zmienne charakteryzujące trzy podstawowe wymiary kapitału społecznego: sieci (formalne i nieformalne), zaufanie oraz partycypację obywatelską. Treści ostatniego rozdziału odwołują się do koncepcji stymulowania rozwoju kapitału społecznego poprzez działania władz lokalnych. Tym samym układ diagnozy wpisuje się w wyznaczone przez Woolcock i Narayan perspektywy analizy (komunitarystyczną, sieciową i instytucjonalną).
Keywords: sieciowość kapitału społecznego, zaangażowanie społeczne, organizacje społeczne, zaufanie, partycypacja obywatelska, władze lokalne
JEL classification: E60, E62, F30, F34, F62, G01, G15
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzanie z siedzibą w Rzeszowie
WSIiZ WORKING PAPERS

© 2011 - 2013 All Rights Reserved
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
z siedzibą w Rzeszowie