Charakter obecnej fazy integracji Unii Europejskiej a luka dobrobytu UE - USA

Kazimierz Tarchalski
WSIiZ Working Papers
No 3.
Artykuł zastanawia się nad przyczynami nie zmniejszającej się od około 1980 r. 30% luki między poziomem PKB na mieszkańca Unii Europejskiej (UE) a USA. Do przyczyn trwałości tej luki artykuł zalicza m. in. centralizację, wielocelowość i łączenie często sprzecznych celów UE natury politycznej, gospodarczej, sektorowej (uprzywilejowania rolnictwa), regionalnej i ekologicznej. Artykuł omawia zasadę przezorności, która stoi u podstaw doktryny wzrostu dającego się utrzymać w długim okresie (sustainable growth), przedstawia niektóre kontrowersyjne zapisy Karty Praw Podstawowych UE, analizuje aspekty zasady subsydiarności, omawia zamienność między opodatkowaniem a nadmiarem regulacji obrotu gospodarczego oraz przyczyny nadmiernej podaży usług biurokratycznych jak i liczby ich dostarczycieli. Artykuł dochodzi do wniosku, że polityka UE minimalizacji ryzyk socjalnych, ekologicznych, sektorowych i regionalnych wydaje się nie maksymalizować aktywności gospodarczej standardowo mierzonej tempem wzrostu PKB, ale może maksymalizować różnie pojęty dobrostan mieszkańców UE szacowany np. takimi wskaźnikami jak: Human Development Index, Legatum Institute Index lub Gross National Happiness (por Aneks).
Keywords: luka dobrobytu, PKB/głowę, zasada przezorności, wzrost gospodarczy możliwy do utrzymania na długą metę, zasada dyskonta przyszłości, zasada subsydiarności (pomocniczości), wielocelowość i centralizacja polityki UE, podaż usług biurokratycznych, dobrobyt, konkurencyjność, dobrostan
JEL classification: E01, E60, F00, F15, F43, F50, H20, O19, O47, O51, O52
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzanie z siedzibą w Rzeszowie
WSIiZ WORKING PAPERS

© 2011 - 2013 All Rights Reserved
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
z siedzibą w Rzeszowie