Bariery Polsko-Ukraińskiej współpracy gospodarczej oraz perspektywy płynące z utworzenia strefy wolnego handlu między unią europejską a Ukrainą

Anna Lewandowska, Daniel Szeligowski, Ilona Petryk, Elżbieta Inglot, Łukasz Cywiński, Robert Pater, Ruslan Harasym, Ulyana Dzyuma-Zaremba
WSIiZ Working Papers
No 13.
Nowa sytuacja polityczna w Ukrainie, która powstała na skutek obalenia rządów W. Janukowycza w lutym 2014 r. wymaga dokładnej analizy dotychczasowych relacji polsko-ukraińskich w celu określenia głównego kierunku budowania stosunków między sąsiednimi państwami na przyszłość. Konieczność tego zadania potęguje fakt, iż poprzednie modele współpracy polsko-ukraińskiej realizowane przez ekipy rządzące Polski i Ukrainy w ciągu ponad dwudziestu lat nie przyniosły oczekiwanego rezultatu – realnego pojednania wymienionych wyżej społeczeństw. W związku z powyższym szereg polityków i uczonych zarówno polskich, jak i ukraińskich uważa, że nowy model stosunków powinien być oparty na rozwoju pragmatycznej współpracy gospodarczej, która dotychczas znajdowała się w cieniu problemów natury politycznej i historycznej. Raport przedstawia główne bariery i perspektywy Polsko-Ukraińskiej współpracy gospodarczej w odniesieniu do instytucjonalno-prawnych uwarunkowań dotychczasowej i przyszłej współpracy gospodarczej, wymiany handlowej oraz przepływu kapitału. Ważną częścią przygotowanego raportu jest opis wyników badań przedstawiających doświadczenia i oczekiwania polskich przedsiębiorstw
współpracujących z ukraińskimi partnerami lub działającymi na ukraińskim rynku.
Keywords: Ukraina, Polska, strefa wolnego handle między Ukrainą i UE, Polsko-Ukraińska współpraca
gospodarcza, uwarunkowania instytucjonalno-prawne, bariery w handlu, przepływ kapitału, klimat inwestycyjny, oczekiwania przedsiębiorstw
JEL classification: E60, E62, F30, F34, F62, G01, G15
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzanie z siedzibą w Rzeszowie
WSIiZ WORKING PAPERS

© 2011 - 2013 All Rights Reserved
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
z siedzibą w Rzeszowie